Om HRS

HRS´ virksomhedskonsulenter kortlægger løbende behovet for arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen og for afledt beskæftigelse fra bygge- og anlægsbranchen. Behovet bliver målt på baggrund af de forskellige igangværende og kommende bygge/anlægs projekter i regionen, som har behov for arbejdskraft.  HRS sekretariatet undersøger og dokumenterer viden om kompetencebehov i brancherne på kort og længere sigt. Kortlægningen af dette behov danner grundlag for de efterfølgende opkvalificeringsforløb, som sættes i gang i samarbejde med HRS netværket, uddannelsesinstitutionen og øvrige samarbejdspartnere. Opkvalificeringskurserne giver en række ledige kandidater en vej ind i en byggebranchen med stor mangel på arbejdskraft. Via en fast tovholder på projektet rekrutteres motiverede kandidater til opkvalificering – både kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Deres opkvalificeringsforløb håndholdes indtil sidste dag og de sikres derudover et ordinært job via match med virksomhed.

Hovedstadens rekrutteringsservice har ud over organisationens egne indsatser en række indsatser med baggrund i  projekterne Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen, Nok til alle og Kompetent Arbejdskraft til Sjælland og Øerne.

Målsætninger

Den samlede målsætning for HRS er ved udgangen af 2018 at have nået 500 placeringer, en målsætning der er opnået. Der er samtidig aftalt målsætninger for antallet af kandidater, der i 2018 skal komme i ordinært job for både KAGC-samarbejdet og internt i HRS. Ud fra disse målsætninger er det aftalt, at opgaven skal fordeles ligeligt mellem de 17 jobcentre i HRS i forhold til både indsendelse af kandidater til ordinært job og til opkvalificering. Det vil fra 2018 blive muligt at følge med i de enkelte jobcentres indsats, og løbende opdatere resultaterne, så indsatsen løbende kan rettes til. Der vil i det følgende gennemgås et udkast til måltal for hvert jobcenter.

Samlede målsætninger gennem KAGC og HRS

Der er i KAGC samarbejdet en samlet målsætning om, at der i 2018 skal opnås ansættelse af 100 gennem centrale ordrer og 66 gennem opkvalificering. De yderligere målsætninger for HRS er på 100 ansættelser gennem lokale ordrer, 50 gennem centrale ordrer og 50 gennem opkvalificering. Det svarer til 366 besatte job i 2018 gennem 250 ordinære job og 116 job gennem opkvalificering.

HRS Organisering og samarbejde

Hovedstadens Rekrutteringsservice har etableret et fælles koordinerende sekretariat bemandet med 7 virksomheds- og uddannelseskonsulenter og en koordinator.

Konsulenterne arbejder med opsøgende virksomhedsindsats og hjemtagelse af jobordreri forbindelse med store bygge- og anlægsprojekter og deraf afledt beskæftigelse, samt tovholdning af opkvalificering på tværs af kommunegrænserne. HRS-sekretariatet har faste samarbejdspartnere i form af en eller flere navngivne jobkonsulenter i hvert af de deltagende jobcentre. Jobcentrene har faste konsulenter tilknyttet projektet, der matcher de jobordrer, som kommer ind. Jobcentrene kan indmelde konkrete større rekrutteringsopgaver til HRS.

Sekretariatet og de faste konsulenter mødes hver anden måned for at drøfte fælles principper, konkrete arbejdsgange og konkrete opgaver. Jobcentrene opkvalificere ledige på de områder, hvor der er efterspørgsel fra virksomhederne, og hvor der indledes et konkret rekrutteringssamarbejde, som dermed kan give (tæt-på-)jobgaranti.

HRS rekrutteringsbehov drøftes i det nyetablerede regionale uddannelsesforum, som består af jobcentrene, erhvervsskolerne, VEU centret og Arbejdsmarkedskontor Øst.

HRS samarbejder med de to andre netværk på Sjælland: Nordsjællands rekrutteringsservice (NRS) og Jobcentrenes rekrutteringsservice (JRS) omkring rekruttering og opkvalificering. Til sammen dækker de tre netværk alle kommuner på Sjælland.

Samarbejdspartnere

Hovedstadens rekrutteringsservice - logo
Hovedstadens rekrutteringsservice

Kontakt

Telefon: 70 80 80 55                                        Adresse: Nyropsgade 1, 1602 København V

Mail: hrs@erhverv.kk.dk

Åbningstiderne er mandag-torsdag kl. 8 – 21 og fredag 8 – 18

Vi bestræber os på at besvare alle mails inden for én hverdag.